Phalcon là thành phần mở rộng của C, vì vậy bạn cần tải về file nhị phân cho các nền tảng hoặc bạn có thể biên dịch từ mã nguồn.

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Biên dịch

Cài đặt từ mã nguồn trên Linux khá là đơn giản

Yêu cầu

Chúng ta cần cài vài gói trước khi bắt đầu cài đặt

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

Biên dịch

1. Để tạo các thành phần mở rộng C từ mã nguồn làm theo các bước sau:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2.Thêm thành phần mở rộng vào tập tin php.ini

extension=phalcon.so

3. Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web

Arch Linux

There is a PKGBUILD for ArchLinux, available here

OpenSUSE

There is a package available here (thanks to Mariusz Łączak)

FreeBSD

Có một port cho FreeBSD. Bạn chỉ cần một vài lệnh để cài đặt nó:

pkg_add -r phalcon

hoặc

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Phụ thuộc

Mặc dù Phalcon không liên kết nhị phân để phần mở rộng khác nó sử dụng một số trong số họ để cung cấp chức năng. Các phần mở rộng được sử dụng là

It is not necessary for all the above extensions to be present in the system that has Phalcon installed. You can only install the ones that meet your needs. For instance if you use a MySQL database, then you can only load PDO and PDO/MySQL ignoring the Oracle, SQlite, Postgresql and Mongo.

Sự trợ giúp

Have a look at our support page for ways to get support. We will do our best to help you.