Tải Phalcon

Phalcon là thành phần mở rộng của C, vì vậy bạn cần tải về file nhị phân cho các nền tảng hoặc bạn có thể biên dịch từ mã nguồn.

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Biên dịch

Cài đặt từ mã nguồn trên Linux khá là đơn giản

Yêu cầu

Chúng ta cần cài vài gói trước khi bắt đầu cài đặt

 • Tài nguyên phát triển PHP 5.x
 • Trình biên dịch GCC

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

Biên dịch

1. Để tạo các thành phần mở rộng C từ mã nguồn làm theo các bước sau:

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2.Thêm thành phần mở rộng vào tập tin php.ini

extension=phalcon.so

3. Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web

Arch Linux

Có một PKGBUILD cho ArchLinux có sẵn ở đây

OpenSUSE

Có một gói có sẵn ở đây(cảm ơn Mariusz Łączak)

FreeBSD

Có một port cho FreeBSD. Bạn chỉ cần một vài lệnh để cài đặt nó:

# pkg_add -r phalcon
hoặc
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Phụ thuộc

Mặc dù Phalcon không liên kết nhị phân để phần mở rộng khác nó sử dụng một số trong số họ để cung cấp chức năng. Các phần mở rộng được sử dụng là

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

Nó không là cần thiết cho tất cả các phần mở rộng ở trên để có mặt trong hệ thống đã cài đặt Phalcon. Bạn chỉ có thể cài đặt những cái mà đáp ứng nhu cầu của bạn. Ví dụ nếu bạn sử dụng một cơ sở dữ liệu MySQL, sau đó bạn chỉ có thể tải PDO và PDO / MySQL bỏ qua các Oracle, SQLite, PostgreSQL và Mongo.

Sự trợ giúp

Có một cái nhìn về trang hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đễ bạn những điều tốt nhất