فالکون افزونه (extention) است که به زبان C نوشته شده است، بنابراین باید پرونده باینری متناسب با پلتفرم خود را دریافت کنید و یا اینکه با استفاده از کدهای منبع آن را کامپایل کنید.

Ubuntu or Debian

برای نصب فالکون بر روی اوبونتو باید از مراحل زیر پیروی کنید:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

اگر شما apt-add-repository را ندارید، دستور زیر را اجرا کنید:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

گردآوری

شما میتوانید به راحتی افزونه را توسط سورس کد کامپایل و بر روی لینوکس خود نصب کنید.

نیازمندیها

بسته های مورد نیاز که باید از قبل نصب باشند:

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

گردآوری

1. برای ایجاد افزونه از طریق سورس c مراحل زیر را دنبال کنید

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2.افزونه را در فایل php.ini خود اضافه کنید:

extension=phalcon.so

۳. در پایان وب سرور را ریست کنید

Arch linux

There is a PKGBUILD for ArchLinux, available here

OpenSUSE

There is a package available here (thanks to Mariusz Łączak)

FreeBSD

یک خروجی برای FreeBSD در دسترس می‌باشد. تنها تعدادی فرمان برای نصب آن نیاز است:

pkg_add -r phalcon

یا

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

وابستگی ها

هر چند فالکن هیچگونه اتصال باینری با اکستنشن ها یا افزونه های پی اچ پی ندارد اما از تعدادی در جهت ارتقای کاربردپذیری استفاده می کند. افزونه های مورد استفاده عبارت اند از:

It is not necessary for all the above extensions to be present in the system that has Phalcon installed. You can only install the ones that meet your needs. For instance if you use a MySQL database, then you can only load PDO and PDO/MySQL ignoring the Oracle, SQlite, Postgresql and Mongo.

به کمک احتیاج دارید؟

Have a look at our support page for ways to get support. We will do our best to help you.