Λήψη Phalcon

Το Phalcon είναι μια C επέκταση, οπότε θα πρέπει να κατεβάσετε ένα δυαδικό για την πλατφόρμα σας ή να το μεταφράσετε από τον πηγαίο κώδικα.

Ubuntu or Debian

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

          curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+ or Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon
        

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Compilation

Στο Linux μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα.

Aπαιτήσεις

Χρειάζεστε κάποια πακέτα να έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως:

 • PHP 5.x πόροι για την ανάπτυξη
 • GCC compiler

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Using Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # Where "x" - minor number of PHP

Compilation

1. Για να δημιουργήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα C ακολουθήστε τα εξής βήματα:

git clone --depth=1 git://github.com/phalcon/cphalcon.git
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Προσθέστε την επέκταση στο φάκελο php.ini:

extension=phalcon.so

3. Επανεκκινείστε τον webserver

Arch Linux

Υπάρχει ένα PKGBUILD για το ArchLinux διαθέσημο εδώ

OpenSUSE

Υπάρχει ένα διαθέσιμο πακέτο εδώ (χάρις στον Mariusz Łączak)

FreeBSD

Ένα port είναι διαθέσιμο για το FreeBSD. Χρειάζεται μόνο αυτές τις λίγες εντολές για να το εγκαταστήσετε:

# pkg_add -r phalcon
ή
# cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

After requests from the community, the cPanel developers released a custom module that allows for installation of Phalcon in cPanel hosted sites. Information can be found here. The module is maintained in Github.

Εξαρτήσεις

Παρόλο που το Phalcon δεν έχει δυαδικές συνδέσεις με άλλες επεκτάσεις, χρησιμοποιεί κάποιες από αυτές για πλέον λειτουργικότητα. Οι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις παραπάνω επεκτάσεις να είναι παρόντες στο σύστημα που έχει το Phalcon εγκατεστημένο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο αυτές τις επεκτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων MySQL, τότε μπορείτε να φορτώσετε μόνο τις επεκτλασεις PDO και PDO/MySQLαγνοώντας τις Oracle, SQlite, Postgresql και Mongo.

Θέλετε βοήθεια;

Δείτε τη σελίδα υποστήρηξης μας, για τρόπους που μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.